فرم درخواست نمایندگی

مطالعه راهنما تکمیل فرم شماره 2 بارگزاری مدارک
flysepehran.com راهنمای دریافت ساین

مدارک مورد نیاز و محدودیت ها جهت اختصاص ساین فروش آژانس ها

الف - ساین درجه 2
مدارک مورد نیاز :
 • تکمیل فرم اطلاعات جامع نماینده فروش روی سر برگ به همراه مهر و امضا مجاز ( فرم شماره 2 )
 • تصویر مجوز بند الف
 • تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی و اساس نامه
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مدیر فنی بند الف
 • فرم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 • تصویر تابلو و نمای ورودی شرکت
محدودیت ها و قوانین :
 • ساین درجه 2 فقط برای پرواز های داخلی قابل استفاده می باشد.
 • در صورت ارائه مدارک ، کمسیون %5 از Fare بلیت محاسبه خواهد شد و در صورت عدم ارائه مدارک مبلغ کمسیون %3 محاسبه خواهد شد(حداکثر 20 روز فرصت تکمیل مدارک ، در غیر این صورت ساینغیرفعال میشود).
 • محدودیت در تعداد و زمان بندی فروش بلیت های SITI,SOTI,SOTO مطابق بخشنامه و قوانین داخلی سپهران برای آژانس اعمال میگردد.
 • در صورت عدم رعایت قوانین و تعهدات آژانس مندرج در ماده 4 قرارداد مطابق بخش نامه داخلی سپهران بر خورد خواهد شد.
-ب ساین درجه 1
مدارک مورد نیاز :
 • تکمیل فرم درخواست ساین فروش روی سربرگ به همراه مهر و امضا مجاز
 • تصویر مجوز بند الف
 • تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی و اساس نامه
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مدیر فنی بند الف
 • فرم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 • تصویر تابلو و نمای ورودی شرکت
محدودیت ها و قوانین :
 • ساین درجه 1 برای پرواز های داخلی و خارجی قابل استفاده می باشد.
 • در صورت ارائه مدارک ، کمسیون %5 از Fare بلیت محاسبه خواهد شد و در صورت عدم ارائه مدارک مبلغ کمسیون %3 محاسبه خواهد شد(حداکثر 20 روز فرصت تکمیل مدارک ، در غیر این صورتساینغیرفعال میشود).
 • محدودیت در تعداد و زمان بندی فروش بلیت های SITI,SOTI,SOTO مطابق بخشنامه و قوانین داخلی سپهران برای آژانس اعمال میگردد.
 • در صورت عدم رعایت قوانین و تعهدات آژانس مندرج در ماده 4 قرارداد مطابق بخش نامه داخلی سپهران بر خورد خواهد شد.

اطلاعات شرکت

اطلاعات فردی

اطلاعات آژانس

اطلاعات تماس

فایل های مجاز: gif , jpg , png , jpeg, pdf

Feel the dream of travel

همه جا در دسترس شما هستیم