رفت: دوشنبه , 1401/05/17
درحال جستجو پرواز
در بازه ی زمانی و شهرهای انتخاب شده پروازی یافت نشد . 0 پرواز یافت شد

درحال جستجوی تور...

لطفا کد تصویر را وارد نمایید ...

Feel the dream of travel

همه جا در دسترس شما هستیم

${hotel_name} هواپیمایی

تور پیشنهادی

${departure_went_time}

${departure_went}


${duration_went}
${date_went}

${arrival_went_time}

${arrival_went}

${departure_return_time}

${departure_return}


${duration_return}
${date_return}

${arrival_return_time}

${arrival_return}

قیمت هرنفر شب ${total_price} ریال
جزییات بیشتر
انتخاب
${totalPriceNumber} ریال ظرفیت:${capacity}نفر کلاس نرخی ${class_price}
${totalPriceNumber} ریال ظرفیت:${capacity}نفر کلاس نرخی ${class_price}
${lang_route_went}
${airlineP}
${departure} ${city_from}
${duration_1}
${arrival} ${city_to}
+
+
+
${lang_flight_number}: ${flightNumber} ${flightName}
+
+
+
${lang_flight_number}: ${flightNumber} ${flightName}
${lang_route_went}
${departure} ${city_from}
${duration_1}
${arrival} ${city_to}
${lang_first_text} ${lang_middle_text} ${lang_end_text}
+
+
+
${lang_flight_number}: ${flightNumber} ${flightName}
+
+
+
${lang_flight_number}: ${flightNumber} ${flightName}
${lang_route_went}
${departure} ${city_from}
${total_duration} ${departure_2}
${arrival} ${city_to}
سپهران هواپیمایی پرواز ${flightNumber_1}
 • ${departure_time_1} ${departure_1}
 • ${duration_1}
 • ${arrival_time_1} ${arrival_1}
شماره پرواز : ${flightNumber_1} ${lang_Economy}
سپهران هواپیمایی پرواز ${flightNumber_2}
 • ${departure_time_2} ${departure_2}
 • ${duration_2}
 • ${arrival_time_2} ${arrival_2}
شماره پرواز : ${flightNumber_2} ${lang_Economy}

${value_stop_time}

${lang_interline_one}

${lang_interline_two}

${lang_route_return}
${airlineP}
${departure} ${city_from}
${duration_1}
${arrival} ${city_to}
+
+
+
${lang_flight_number}: ${flightNumber} ${flightName}
+
+
+
${lang_flight_number}: ${flightNumber} ${flightName}
${lang_route_return}
${departure} ${city_from}
${duration_1}
${arrival} ${city_to}
${lang_first_text} ${lang_middle_text} ${lang_end_text}
+
+
+
${lang_flight_number}: ${flightNumber} ${flightName}
+
+
+
${lang_flight_number}: ${flightNumber} ${flightName}
${lang_route_return}
${departure} ${city_from}
${duration_1}
${arrival} ${city_to}
+
+
+
${lang_flight_number}: ${flightNumber} ${flightName}
+
+
+
${lang_flight_number}: ${flightNumber} ${flightName}
سپهران هواپیمایی پرواز ${flightNumber_1}
 • ${departure_time_1} ${departure_1}
 • ${duration_1}
 • ${arrival_time_1} ${arrival_1}
شماره پرواز : ${flightNumber_1} ${lang_Economy}
سپهران هواپیمایی پرواز ${flightNumber_2}
 • ${departure_time_2} ${departure_2}
 • MAI ${duration_2}
 • ${arrival_time_2} ${arrival_2}
شماره پرواز : ${flightNumber_2} ${lang_Economy}

${value_stop_time}

${lang_interline_one}

${lang_interline_two}

${plan_name}

 • ${text_max_luggage} ${baggage} Kg
 • ${text_max_baggage} ${luggage} Kg
 • ${seat_select_text}
 • ${catering_text}