دسته بندی ها بخشنامه در سایت سپهران: دسته‌بندی موضوعی شامل موارد زیر است: بخشنامه نرخ ویژه بخشنامه کمیسیون تشویقی ، مقررات، قوانین نرخی، برنامه پروازی، تغییر نرخ، بار مسافر، مسیر جدید، ویزا، استرداد و... دسته‌بندی بر اساس ایرلاین‌های داخلی شامـل موارد زیر است: ، سپهران،

Feel the dream of travel