گزارش مخاطرات ایمنی

گزارش ایمنی پرواز

از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار داده و فرم گزارش داوطلبانه را تکمیل می نمایید صمیمانه سپاسگزاریم.
این بخش شامل شکایات مسافرین نبوده و هدف از گزارش دهی داوطلبانه ارتقاء سطح ایمنی امنیت و کیفیت خدمات پروازی هواپیمایی سپهران می باشد.


پس از بررسی این گزارش توسط کارشناسان ما، در صورت لزوم اقدامات اصلاحی انجام خواهد شد و چنانچه بخش اطلاعات تماس را تکمیل نمایید جهت پیگیری بیشتر و یا اعلام نتیجه با شما ارتباط خواهیم گرفت.

ایمنی و تضمین کیفیت هواپیمایی سپهران

این گزارش تا کمتر از 24 ساعت پس از مشاهده خطر و یا وقوع حادثه به همراه کلیه مستندات (اعم از فیلم، عکس و گزارش دیگر بخش ها) به صورت حضوری و یا به وسیله یکی از روش های زیر به مدیریت ایمنی و تضمین کیفیت ارسال گردد.
مدیریت ایمنی و تضمین کیفیت
فرم گــــزارش دهــــــی ایمنی

Safety & QA Management

: Report Code

در صورت تکمیل مشخصات فردی به شما اطمینان داده می شود
اطلاعات این قسمت محرمانه خواهد بود.
You will be assured if you complete your personal details
The information in this section will be kept confidential

این قسمت توسط گزارش دهنده تکمیل می شود.
Seaction A
تاریخ وقوع خطر یا رویداد Date of Hazard/Occurrence
مکان وقوع خطر یا رویداد Location of Hazard/Occurrence

شرح رویداد: Description incident


پیشنهاد شما: proposition


Feel the dream of travel

همه جا در دسترس شما هستیم